Symantec DLP for Network چیست

ماژول DLP for Network چگونه عمل میکند؟

DLP for Network، بر محافظت از داده ها در حین حرکت متمرکز هستند. این راه حلهای جلوگیری از از دست دادن داده ها در “محیط” شبکه های سازمانی نصب میشوند. آنها ترافیک شبکه را کنترل میکنند تا داده های حساس را که در حال نشت یا ارسال از شرکت است شناسایی کنند. راه حلها ممکن…

خرید نرم افزار DLP

خرید نرم افزار جلوگیری از نشت اطلاعات DLP

بازار خرید نرم افزار جلوگیری ازنشت اطلاعات DLP سازمانی بالغ است، اما ظهور ویژگیهای امنیت اطلاعات بومی، اکوسیستم‌های ابری و رویکردهای تشخیص رفتاری متناوب، پویایی آنرا تغییر میدهد. رهبران SRM باید از این تحقیق برای ارزیابی روند بازار و تأثیر آنها بر استراتژی‌های امنیت اطلاعات استفاده کنند. مروری بر یافته های کلیدی نرم افزار  پیشگیری…