راهنمای خرید DLP

خرید نرم افزار جلوگیری از نشت اطلاعات DLP

بازار خرید نرم افزار جلوگیری ازنشت اطلاعات DLP سازمانی بالغ است، اما ظهور ویژگیهای امنیت اطلاعات بومی، اکوسیستم های ابری و رویکردهای تشخیص رفتاری متناوب، پویایی آن را تغییر میدهد. رهبران SRM باید از این تحقیق برای ارزیابی روند بازار و تأثیر آنها بر استراتژی های امنیت اطلاعات استفاده کنند. مروری بر یافته های کلیدی…