Symantec DLP for Network چیست

ماژول DLP for Network چگونه عمل میکند؟

DLP for Network، بر محافظت از داده‌ها در حین حرکت متمرکز هستند. این راه حلهای جلوگیری از از دست دادن داده‌ها در “محیط” شبکه های سازمانی نصب میشوند. آنها ترافیک شبکه را کنترل میکنند تا داده‌های حساس را که در حال نشت یا ارسال از شرکت است شناسایی کنند. راه‌حلها ممکن است ترافیک ایمیل، پیام‌رسانی…