deception Symantec ارائه دهنده آنتی ویروس

قابلیت فریب (Deception) در فروش آنتی ویروس سیمانتک

فریب Deception در آنتی ویروس سیمانتک در این بخش به اهمیت قابلیت فریب در فروش آنتی ویروس سیمانتک میپردازیم؛ در واقع فریب مفهوم جدیدی نیست. در طول تاریخ، میتوانید نمونه هایی از فریب در طبیعت و جنگ را مشاهده کنید. تعدادی از حیوانات تکنیکهای استتار پیچیده ای را ایجاد کرده اند تا شکارچیان را فریب…