خدمات مشاوره و آموزشهای سایبری

خدمات مشاوره و آموزشهای سایبری

خدمات مشاوره و آموزشهای سایبری شرکت داده پایش کارن در خصوص خدمات مشاوره و آموزش در دو بخش مجزا بصورت زیر فعالیت دارد: خدمات مشاوره و ارائه راهکار مشاوره و ارائه راهکار شرکت کارن شامل انواع مشاوره در خصوص راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نظارت بر مراحل پروژه، نیاز سنجی و اعلام تجهیزات پیش نیاز…