نکاتی قبل از تنظیم امنیت ایمیل

نکاتی قبل از تنظیم امنیت ایمیل

وقتی صحبت از امنیت ایمیل میشود، ابزارها و سیستم عاملهای مختلفی وجود دارند که بر ایمن سازی نقاط انتهایی و edge شبکه شما تمرکز دارند. اما، با افزایش این نوع تهدیدها، سازمانها باید یک استراتژی امنیتی مردم محور را اتخاذ کنند تا از روشهای ارتباط کارمندان شما با جهان محافظت کند. مهاجمان در وهله اول…