آموزش و مشاوره

خدمات مشاوره و آموزش

خدمات مشاوره و آموزش خدمات مشاوره و آموزش شرکت کارن شامل دو بخش مجزا بصورت زیر میباشد: خدمات مشاوره و ارائه راهکار خدمات مشاوره و ارائه راهکار شرکت کارن شامل انواع مشاوره در خصوص راه اندازی شبکه های کامپیوتری، نظارت بر مراحل پروژه، نیاز سنجی و اعلام تجهیزات پیش نیاز جهت راه اندازی یا ارتقاء…